Välkommen till Huntingtoncentrum!

Huntingtoncentrum har bildats av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne och startades 2018. Det övergripande syftet är att utveckla vård och behandling för familjer med Huntingtons sjukdom och att föra forskning närmare den kliniska verksamheten.

Satsningen är ett svar på det behov som finns för ett högspecialiserat och regelbundet omhändertagande av familjer med individer med, eller med hög familjär risk att utveckla, Huntingtons sjukdom i Sverige. Det har tidigare funnits ett gap mellan tiden då en frisk individ fått reda på att de tillhör en familj med Huntingtons sjukdom och väljer att testa sig presymtomatiskt vid en klinisk genetisk enhet och att symtom på rörelsestörning uppträder, som föranleder kontakt med neurologisk klinik. Det har tidigare inte heller funnits någon tradition att regelbundet följa dessa individer under denna tid då psykiatriska symtom och kognitiv dysfunktion debuterar och progredierar. Inom Huntingtoncentrum finns en multiprofessionell Huntingtonmottagning som tar emot individer i familjer med Huntingtons sjukdom i alla stadier. Huntingtonmottagningen finns på Neurologimottagningen på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund. I denna verksamhet samarbetar psykiatri, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt klinisk genetik.

Forskning om Huntingtons sjukdom på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är internationellt framstående. Observationsstudier och nya kliniska prövningar kommer att planeras i samverkan med andra centra i världen. Målsättningen är att Huntingtoncentrum ska stå för den struktur och verksamhet som möjliggör deltagande i translationella forskningsprojekt, observationsstudier och kliniska prövningar på en internationell nivå.

Styrgruppen för Huntingtoncentrum består av representanter från Lunds universitet och berörda verksamheter inom Region Skåne. Till styrgruppen är en referensgrupp knuten bestående av representanter från näringsliv och brukarförening. Gruppen rapporterar till Region Skånes forskningschef, berörda förvaltningschefer inom Region Skåne samt Medicinska fakultetens dekanus.